Thuis Over Kumpen Kwaliteit, veiligheid & ecologie

Kwaliteit, veiligheid & milieu

Integrale kwaliteitszorg en veiligheid zijn twee strategische pijlers waarop het succes van Kumpen is gebouwd. De goede werking van ons kwaliteitszorgsysteem beantwoordt aan de eisen van de ISO 9001 norm en is sinds 1995 door SGS gecertifieerd. Momenteel beschikt Kumpen over een klasse 8 erkenning in de categorieën C, D en E.

Bovendien behaalde Kumpen als één van de eerste Limburgse bedrijven het 'Charter milieu en duurzaam ondernemen Limburg'. Dit project werd gelanceerd door VOKA, in samenwerking met de provincie Limburg. Hierdoor werkt Kumpen actief mee om te komen tot een CO2-neutrale provincie.

Wat het aantal arbeidsongevallen betreft, hanteert Kumpen sinds 2012 het ‘GO FOR ZERO’ principe. De veiligheidsattitude dat elk ongeval er één teveel is, wordt door de hele hiërarchische lijn mee gedragen. Van aanbesteding tot oplevering hanteren wij een geïntegreerde aanpak van veiligheid, die jaar na jaar zijn vruchten afwerpt.

 

Beleidsverklaring

KUMPEN nv beschouwt het als haar opdracht haar knowhow en competenties optimaal te bundelen en te ontwikkelen om deze rendabel via bouwteams of andere samenwerkingsverbanden om te zetten in een uniek voordeel voor haar klanten.

Hiervoor worden in alle facetten van het bouwproces de begrippen ‘kwaliteit, veiligheid, welzijn en milieu’ geïntegreerd om zo de vooropgestelde ondernemingsdoelstellingen te kunnen realiseren, en dit steeds op een ethische en maatschappelijk verantwoorde manier.

Om dit in goede banen te kunnen leiden wordt een lange termijn strategie opgesteld en ook vertaald in jaarlijkse doelstellingen en actieplannen per activiteit. Deze worden regelmatig geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd in het streven naar een continue verbetering op al deze vlakken.

Tijdens de realisatie van de projecten staan de veiligheid, het welzijn en de gezondheid van de werknemers en deze van derden centraal en wordt er maximaal aandacht geschonken aan de omgeving en het milieu, alsook aan de ethische en de maatschappelijke aspecten.

Om de borging hiervan te garanderen werd een bedrijfseigen kwaliteit-, veiligheid- en milieusysteem - kortweg KVM systeem - op punt gesteld.  Dit leidde reeds in 1995 tot een ISO 9001 certificatie en in 1996 tot een VCA** certificatie.

Vanaf 2015 verbindt Kumpen nv zich ook tot het continu verbeteren van haar milieuprogramma volgens het managementsysteem  ISO14001 om te komen tot een milieuvriendelijk en duurzaam bouwproces en continue verbeterde energieprestaties.

De voornaamste doelstellingen zijn:

 • continuïteit op lange termijn met een duurzame en winstgevende groei
 • het voldoen aan de wettelijke voorschriften op gebied van veiligheid, gezondheid en milieu
 • het bereiken van een optimale tevredenheid van onze zakenpartners door een correcte en integere samenwerking
 • het streven naar een continue procesverbetering door kostenvermindering en rendementsverhoging (vermindering van faalkosten en kosten van onveiligheid)
 • het waarborgen van gezonde en veilige werkomstandigheden en een aangenaam werkklimaat voor al onze werknemers
 • de competenties van de werknemers verhogen door coaching en opleiding
 • een goede en zorgvuldige voorbereiding van de werken, waarin alle aspecten aan bod dienen te komen
 • de risico’s systematisch identificeren, evalueren en tot een minimum beperken door het toepassen van gepaste preventiemaatregelen
 • vlotte communicatie en informatie van en door alle geledingen
 • stimuleren van het toepassen van milieuvriendelijkere materialen en technieken en de productie- en gebruiksfase
 • het minimaliseren van de hinder voor de lokale omgeving
 • het reduceren van onze ecologische voetafdruk (zuiniger omgaan met energie, minder afval produceren, milieuvervuiling vermijden,…)
 • aandacht schenken en concreet meewerken aan acties ten gunste van de minderbedeelden in onze samenleving

Een positief gedrag ten aanzien van kwaliteit, veiligheid, welzijn, milieu, alsook ten aanzien van de maatschappij en de actieve inzet van iedereen – directie, hiërarchische lijn en uitvoerders - zijn onontbeerlijk voor het ondersteunen en uitdragen van dit beleid.

Deze beleidsverklaring wordt aan elke medewerker kenbaar gemaakt en kan worden aangepast indien de wetgeving dit vereist of de bedrijfsvoering dit nodig acht.